DEFINITIES:
Dienstverlener: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Art’Anna. 
Art’Anna Life Events & Experiences: Helena Steurbaut, handelend onder de naam “Art’Anna Life Events & Experiences”; “Art’Anna”; met maatschappelijke zetel te Roeselare, Peter Benoitstraat 2 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer BE 0831.150.537. 
Klant: diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten: “Opdrachtgever”. 
Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een huwelijk, of in wiens naam Art’Anna een huwelijk, jubileum, huwelijksaanzoek, verlovingsfeest, babyborrel, verjaardagsfeest, communiefeest of evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de Opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd. 
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening aangegaan tussen Dienstverlener en Opdrachtgever.
Producten: de producten die Art’Anna aanbiedt / verkoopt / verhuurt.
Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of een aangetekend schrijven, waar nodig.

Artikel 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Art’Anna alsook op overeenkomsten gesloten met de Opdrachtgever(s), met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk afgeweken is. 
1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht. 
1.3 Elke wijziging van deze algemene voorwaarden zal schriftelijk goedgekeurd moeten worden door beide partijen. De toepasselijkheid van eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door Art’Anna uitdrukkelijk afgewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST 
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en schrijffouten alsmede aan beschadigde offertes kunnen geen rechten ontleend worden. 
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders overeengekomen is, een geldigheidsduur van één maand, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum. 
2.3 De overeenkomst van opdracht tussen Art’Anna en de Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst door Art’Anna van een door de Opdrachtgever ondertekende offerte. 
2.4 Indien Art’Anna de opdracht gekregen heeft en op verzoek van de aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen de partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is de aanvrager gehouden de door Art’Anna gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten om meer informatie te verkrijgen dan de informatie die in de offerte omschreven wordt, kosten naar aanleiding van het bezichtigen van locaties, gesprekken op verplaatsing bij de aanvrager e.d. bedoeld.
2.5 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Art’Anna niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs. 
2.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.7 De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) en anderen zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan Art’Anna. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen zijn ten laste van de Opdrachtgever.

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER 
3.1 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, die Art’Anna, overeenkomstig zijn oordeel, nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Art’Anna gewenste vorm en wijze aan Art’Anna ter beschikking gesteld worden. 
3.2 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Art’Anna onmiddellijk geïnformeerd wordt over feiten en omstandigheden die met het oog op de correcte uitvoering van de opdracht belangrijk kunnen zijn. 
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders blijkt, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Art’Anna ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. 
3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders blijkt, zal de Opdrachtgever het door Art’Anna noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Art’Anna in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is, zal dit overeengekomen worden en in de opdrachtbevestiging vastgelegd worden. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten. 
3.5. De extra kosten en extra honoraria die voortvloeien uit een vertraging tijdens de uitvoering van de opdracht en die door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel ontstaan zijn, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
4.1 Art’Anna is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst door Art’Anna van de door de Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van het eerste overeengekomen bedrag.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft Art’Anna het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. 
4.3 Indien bepaalde werkzaamheden op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie door derden verricht worden die door Art’Anna in het kader van de overeenkomst ingeschakeld zijn, dient de Opdrachtgever deze kosten te dragen. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden door en voor rekening van Opdrachtgever ingeschakeld, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 
4.5 Indien de Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Art’Anna overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Art’Anna om de opdracht correct uit te voeren.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT 
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Art’Anna de Opdrachtgever hierover op voorhand inlichten. 
5.3 Art’Anna behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan plaatsvinden, aan Opdrachtgever door te berekenen. Art’Anna is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten. 
5.4 Bovendien mag Art’Anna het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende ingeschat werd bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet aan Art’Anna toe te schrijven is, zodat in redelijkheid niet van Art’Anna verwacht mag worden de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Art’Anna zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Art’Anna zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
5.5 Elke wijziging van de dienstverlening van Art’Anna zoals omschreven in de offerte zal vooraf aangevraagd moeten worden door de Opdrachtgever en expliciet goedgekeurd worden door Art’Anna. De Opdrachtgever aanvaardt verder dat elke nieuwe aanvraag de prijs kan wijzigen van de dienstverlening van Art’Anna. Art’Anna zal voor elke wijziging een nieuwe offerte opstellen die door de Opdrachtgever goedgekeurd dient te worden.

Artikel 6 - HONORARIUM 
Het honorarium van Art’Anna is exclusief onkosten van Art’Anna en exclusief declaraties van door Art’Anna ingeschakelde derden, tenzij anders vermeld.

Artikel 7 – OFFERTE, PRIJS EN BETALING
7.1 De prestaties worden gefactureerd conform aan het tarief vermeld in de offerte.
7.2 Alle prijzen vermeld in de offerte en/of lastenboek zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Het BTW-tarief voor de dienstverlening door Art’Anna bedraagt 21%. De facturen worden aangeleverd door Art’Anna onder papier formaat en/of onder elektronisch formaat.
7.3 Het overeengekomen honorarium voor de diensten van Art’Anna wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de volledige organisatie van een huwelijk of evenement, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd gebaseerd op het in de offerte vermelde honorarium tenzij anders overeengekomen: 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, 25% vier weken vóór het huwelijk of evenement en 25% na de dag van het huwelijk of evenement. Bij huwelijksdagbegeleiding wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 60% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht en 40% na de dag van het huwelijk. Bij een adviesgesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat dit plaatsgevonden heeft. De betaling van diensten door derden waarbij Art’Anna als tussenpersoon fungeert, wordt bepaald in de bijzondere contractvoorwaarden.
7.4 Betaling door de Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen de Opdrachtgever en Art’Anna anders overeengekomen is. 
7.5 Na de dag van het huwelijk ontvangt de Opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht.
7.6 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
7.5 De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Art’Anna heeft het recht een aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Art’Anna heeft bij verzuim van Opdrachtgever voorts de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag. 
7.6 Art’Anna heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
7.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers verricht zijn, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 – ONDERZOEK EN KLACHTEN 
Klachten dienen schriftelijk en per aangetekende brief overgemaakt te worden aan Art’Anna binnen de 8 dagen na factuurdatum. Eens deze termijn voorbij wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaard en zonder enig voorbehoud. Men wordt verzocht steeds datum en factuurnummer mee te delen. Bij het ontvangen van een klacht zal Art’Anna in overleg met de Opdrachtgever een zo geschikt mogelijke oplossing uitwerken die voor beide partijen bevredigend is. Indien geen oplossing bereikt kan worden, wordt de beoordeling overgelaten aan de rechter.

Artikel 9 – UITVOERINGSTERMIJNEN
9.1 De overeengekomen termijnen zijn bindend voor zowel de Opdrachtgever als Art’Anna. Afwijkingen op de afgesproken termijnen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de Opdrachtgever en Art’Anna, behoudens in een geval van overmacht zoals voorzien onder punt 15.
9.2 De Opdrachtgever aanvaardt dat afwijkingen in de uitvoeringstermijnen desgevallend aanleiding kunnen geven tot een prijsverhoging. Art’Anna zal een eventuele prijsverhoging steeds vooraf meedelen aan de Opdrachtgever.
9.3 Bij afwijkingen van de uitvoeringstermijn te wijten aan de Opdrachtgever en waarbij de Opdrachtgever Art’Anna niet vooraf heeft verwittigd, behoudt Art’Anna zich het recht voor de prijs forfaitair te verhogen met 15%. In het geval waarin Art’Anna zonder verwittiging de uitvoeringstermijn wijzigt, heeft ook de Opdrachtgever recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de afgesproken prijs.
9.4 Indien door een niet vooraf gecommuniceerde wijziging van de uitvoeringstermijn door de Opdrachtgever of Art’Anna de overeenkomst in zijn geheel niet meer uitgevoerd kan worden, heeft Art’Anna het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat de andere Partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.
9.5 De Opdrachtgever aanvaardt dat bij ontbinding van de overeenkomst alle reeds betaalde bedragen definitief verworven zijn door Art’Anna in het kader van door haar reeds gepresteerde diensten.

Artikel 10 - ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST 
10.1 Zowel de Opdrachtgever als Art’Anna hebben steeds het recht om de overeenkomst op te zeggen. Het opzeggen van de overeenkomst dient steeds te gebeuren per aangetekende brief en ten minste vijftien dagen voor het in werking treden van de opzegging. Verwijzend naar artikel 9.5 blijven alle reeds betaalde voorschotten op het moment van opzegging definitief verworven.
10.2 Bij opzegging door de Opdrachtgever dient ook steeds een schadevergoeding ten belope van 15% van het totale bedrag zoals overeengekomen op de offerte, betaald te worden aan Art’Anna. Bij opzegging door de Opdrachtgever in de week voor het huwelijk/event of op de huwelijks-/eventsdag zelf, dient de Opdrachtgever de resterende 50% alsnog te betalen aan Art’Anna zodat het totaalbedrag volledig betaald wordt.
10.3 Art’Anna heeft het recht een overeenkomst te beëindigen / te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. 
10.4 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerden onvoldoende gewaarborgd wordt of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Art’Anna gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.5 Indien de overeenkomst ontbonden wordt, zijn de vorderingen van Art’Anna op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Art’Anna de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
10.6 Indien de Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Art’Anna gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in hun geheel door de Opdrachtgever vergoed worden.
10.7. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Art’Anna gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in hun geheel door de opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 75% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot 4 weken voor de dag van het huwelijk; 90% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 tot 4 weken voor de dag van het huwelijk en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste week voor de dag van het huwelijk of bij annulering op de dag van het huwelijk.

Artikel 11 - AANSPRAKELIJKHEID 
11.1 Art’Anna zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Art’Anna verwacht mag worden. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever aan Art’Anna onjuiste of onvolledige informatie verstrekt heeft, is Art’Anna voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade geleden heeft door een fout van Art’Anna die bij zorgvuldig handelen vermeden zou zijn, is Art’Anna slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag. 
11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Art’Anna in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Art’Anna toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten geleid hebben tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
11.3 Art’Anna is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie door de Opdrachtgever, en/of schade wegens door Art’Anna gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. 
11.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van derden die door Art’Anna ingeschakeld werden voor de uitvoering van de opdracht. 
11.5 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Art’Anna als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door mevr. Helena Steurbaut en/of dhr. Bert De Smet van bvba Art’Anna zelf. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.
11.6 Art’Anna is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Opdrachtgever, Art’Anna of derden.

Artikel 12 – OVEREENKOMSTEN MET DERDEN
12.1 In overeenkomsten met derden in België is Art’Anna enkel te beschouwen als een tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden worden, bij tussenkomst van Art’Anna, rechtstreeks gesloten tussen de derde en de Opdrachtgever, tenzij anders vermeld. In overeenkomsten met derden in het buitenland is Art’Anna niet enkel te beschouwen als een tussenpersoon, maar sluit Art’Anna de overeenkomsten met derden zelf af na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
12.2 In overeenkomsten met derden in het buitenland stemt de opdrachtgever in met de algemene voorwaarden van Art’Anna en met de algemene voorwaarden van de derden. Deze worden ook telkens bekendgemaakt.
12.2 In het geval waarin Art’Anna gevraagd wordt om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit steeds in naam en voor rekening van de Opdrachtgever. Op geen enkel moment is Art’Anna aansprakelijk voor overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten, de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de Opdrachtgever en een derde (of haar werknemers en/of aangestelden) waarbij Art’Anna heeft bemiddeld.

Artikel 13 – VRIJWARING 
13.1 De Opdrachtgever vrijwaart Art’Anna voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Art’Anna onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die aan de Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Art’Anna en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 
13.2 De Opdrachtgever vrijwaart Art’Anna voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden. 
13.3 De Opdrachtgever vrijwaart Art’Anna voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.
13.4 Indien de Opdrachtgever aan Art’Anna informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 – VERZEKERING
Bij een huwelijk verbindt de Opdrachtgever zich ertoe een huwelijksverzekering af te sluiten bij een maatschappij van zijn keuze; dit om eventuele kosten die o.a. het gevolg zijn van overmacht, uitstel, afgelasting of onderbreking, te dekken. Indien de klant wenst af te zien van dergelijke verzekering, zijn de onkosten, gekoppeld aan een annulering, voor eigen rekening van de klant. Art’Anna kan op elk moment de Opdrachtgever verzoeken het bewijs van deze verzekering voor te leggen.

Artikel 15 - OVERMACHT 
15.1 Wanneer Art’Anna ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt Art’Anna zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat de Opdrachtgever een schadevergoeding kan eisen. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van verplichtingen van de Dienstverlener geheel of gedeeltelijk verhindert. Dit kan inhouden, maar is niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, Covid-19 en de gevolgen ervan, etc.
15.2 De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Art’Anna op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Art’Anna bekendgemaakt is, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. In dit geval wordt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.
15.3 Hetzelfde geldt voor de Opdrachtgever, maar bij een huwelijk sluit Art’Anna uitdrukkelijk de aanvaarding uit van het eindigen van de relatie tussen de huwelijkspartners als een geval van overmacht. Worden wel als overmacht beschouwd (limitatief te bekijken), de volgende gebeurtenissen:
- het overlijden van één van de huwelijkspartners;
- ziekenhuisopname van één van de huwelijkspartners, tenzij deze past binnen een vooraf door de huwelijkspartners gekende medische behandeling;
- het overlijden of onverwachte ziekenhuisopname van familieleden van bruid of bruidegom in de eerste graad en/of van de getuigen;
- oorlogssituaties, natuurrampen, aardverschuivingen.
15.4 Ook bij annulering wegens overmacht worden reeds betaalde facturen door Art’Anna als verworven beschouwd. Ook de reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden en zijn verschuldigd. Openstaande bedragen aan de Dienstverlener en de andere toeleveranciers, worden tevens verschuldigd.

Artikel 16 – PRIVACY 
16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij medegedeeld is of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Art’Anna gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Art’Anna zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Art’Anna niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
16.3 Art’Anna zal steeds zorg dragen voor de juiste verwerking van de gegevens hem verstrekt door de Opdrachtgever in overeenstemming met het Belgisch recht, specifiek verwijzend naar de desbetreffende bepalingen in de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluit.

Artikel 17 – INTELLECTUELE EIGENDOM 
17.1 Art’Anna behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot intellectuele producten die zij gebruikt en/of gebruikt heeft en/of ontwikkelt en/of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. 
17.2 Het is de Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere intellectuele producten van Art’Anna, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Art’Anna toegestaan.

Artikel 18 – GESCHILLEN 
18.1 Geschillen tussen Art’Anna en de Opdrachtgever worden aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Art’Anna voorgelegd. 
18.2 De Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Art’Anna zich ten aanzien van hem op lid 1 beroepen heeft, voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 19 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Art’Anna wordt steeds beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting van gelijk welke aard of voor gerechtelijke inning van vorderingen zijn, behoudens wanneer art. 624 Ger. W. anders bepaalt, uitsluitend het Vredegerecht van het kanton Roeselare en de rechtbanken van Eerste Aanleg en van Koophandel (in voorkomend geval) van Kortrijk bevoegd.

ART’ANNA LIFE EVENTS & EXPERIENCES
Algemene Voorwaarden

ART’ANNA LIFE EVENTS & EXPERIENCES
Privacy

Art’Anna Life Events & Experiences, onderdeel van Art’Anna bv, met maatschappelijke zetel te Roeselare, Peter Benoitstraat 2 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer BE 0831.150.537 hecht veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens bij het gebruik van de website www.artanna.be. Wij willen de gegevens van onze klanten (hierna: “Klanten”) en bezoekers van onze website (hierna: “Bezoekers”) optimaal beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en enige andere onrechtmatige verwerking.

Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG) evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Art’Anna BV je als betrokkene, in de zin van de AVG, te informeren over de verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over je rechten als betrokkene.

Art’Anna BV wenst je er op te wijzen dat de verstrekking van bepaalde verplicht aangegeven persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde betreft om onze diensten te kunnen leveren. Bij gebreke aan voormelde persoonsgegevens zullen de diensten niet of slechts gebrekkig aangeboden kunnen worden door Art’Anna BV.

Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen. Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Art’Anna bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en familienaam
• Bedrijfsnaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Art’Anna bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Art’Anna bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Art’Anna bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Art’Anna bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Naam en voornaam > onbepaald > informerende rol
• Adres > onbepaald > informerende en dienende rol
• E-mail > onbepaald > informerende rol
• Telefoon > onbepaald > informerende rol

Delen van persoonsgegevens met derden
Art’Anna bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Art’Anna bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via mail versturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de vier weken, op uw verzoek.

Art’Anna bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, nl. de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Art’Anna bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Art’Anna bv gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en deze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/